Combo Gyodai kenji Combo Gunkan Combo Vegano Guioza tataki
Uramaki Salad Spice
Uramaki Filadéfia de Kani
Uramaki Salmão
Uramaki Salad
Uramaki Alaska
Uramaki Califórnia
Uramaki Filadélfia
Uramaki Skin
Hossomaki Filadélfia
Hossomaki skin
Hossomaki de Salmão
Hossomaki de Kani
Hossomaki Shake Tataki
Sashimi de Salmão - 12 pçs
Sashimi de Salmão - 6 pçs
Niguiri Salmão Especial
Niguiri de Salmão
Niguiri Skin
Voltar